District:
Sale:
 
New Transaction: 2017-09-21 Tat Tung Rd 33 19 /f, 853 sq.ft. 595 (M)   |   2017-09-21 Kin Tung Rd 2 57 /f, 1295 sq.ft. 700 (M)   |   2017-09-21 Kin Tung Rd 1 15 /f, 1013 sq.ft. 692 (M)   |   2017-09-20 Kin Tung Rd 1 53 /f, 729 sq.ft. 614 (M)   |   2017-09-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 56 /f, 698 sq.ft. 652 (M)   |   2017-09-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 56 /f, 698 sq.ft. 652 (M)   |   2017-09-20 Kin Tung Rd 1 41 /f, 1000 sq.ft. 738 (M)   |   2017-09-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 9 /f, 550 sq.ft. 503.5 (M)   |   2017-09-19 Kin Tung Rd 1 38 /f, 749 sq.ft. 570 (M)   |   2017-09-19 Kin Tung Rd 1 18 /f, 1013 sq.ft. 690 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.