District:
Sale:
 
New Transaction: 2017-11-23 Tung Chung Waterfront Rd 12 10 /f, 1223 sq.ft. 900 (M)   |   2017-11-23 Tung Chung Waterfront Rd 12 15 /f, 775 sq.ft. 685 (M)   |   2017-11-22 Kin Tung Rd 1 36 /f, 1192 sq.ft. 873.9 (M)   |   2017-11-21 Tung Chung Waterfront Rd 12 26 /f, 1015 sq.ft. 798 (M)   |   2017-11-20 Kin Tung Rd 1, 3200 sq.ft. 2888 (M)   |   2017-11-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 10 /f, 1223 sq.ft. 900 (M)   |   2017-11-20 Kin Tung Rd 2 56 /f, 1295 sq.ft. 995 (M)   |   2017-11-20 Kin Tung Rd 1 12 /f, 1013 sq.ft. 730 (M)   |   2017-11-20 Tat Tung Rd 33 30 /f, 706 sq.ft. 322 (M)   |   2017-11-17 Kin Tung Rd 1 22 /f, 729 sq.ft. 608 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.