District:
Sale:
 
New Transaction: 2018-04-23 Kin Tung Rd 1 35 /f, 1201 sq.ft. 970 (M)   |   2018-04-23 Tung Chung Waterfront Rd 12 2 /f, 1156 sq.ft. 1200 (M)   |   2018-04-23 Ying Hong St 6 5 /f 840 (M)   |   2018-04-23 Tung Chung Waterfront Rd 8 16 /f, 738 sq.ft. 690 (M)   |   2018-04-23 Ying Hong St 1 12 /f 850 (M)   |   2018-04-23 Kin Tung Rd 1 45 /f, 735 sq.ft. 690 (M)   |   2018-04-20 Ying Hong St 6 3 /f 550 (M)   |   2018-04-20 Ying Hong St 6 3 /f 640 (M)   |   2018-04-20 Kin Tung Rd 1 47 /f, 1228 sq.ft. 998 (M)   |   2018-04-19 Kin Tung Rd 1 40 /f, 865 sq.ft. 758 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.