District:
Sale:
 
New Transaction: 2018-02-20 Ying Hong St 6 9 /f 560 (M)   |   2018-02-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 15 /f, 1183 sq.ft. 1010 (M)   |   2018-02-15 Kin Tung Rd 1 50 /f, 729 sq.ft. 640 (M)   |   2018-02-15 Kin Tung Rd 1 19 /f, 1013 sq.ft. 796 (M)   |   2018-02-15 Ying Hong St 6 29 /f 678 (M)   |   2018-02-15 Ying Hong St 1 17 /f 600 (M)   |   2018-02-15 Ying Hong St 1 21 /f 1280 (M)   |   2018-02-15 Tung Chung Waterfront Rd 12 37 /f, 1053 sq.ft. 932 (M)   |   2018-02-15 Ying Hong St 6 11 /f 560 (M)   |   2018-02-15 Kin Tung Rd 1, 3197 sq.ft. 2700 (M)
東涌物業札根多年,一直與時並進及創新, 提供區內最新成交及資訊,特設網上睇樓及 放盤服務。於區內主要屋苑設立分行,專營 東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東堤灣 畔及各大發展商一手樓盤。

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.