District:
Sale:
 
New Transaction: 2014-08-21 Kin Tung Rd 1 58 /f, 1000 sq.ft. 599 (M)   |   2014-08-21 Kin Tung Rd 1 58 /f, 735 sq.ft. 440 (M)   |   2014-08-21 Ying Hei Rd 7 /f 836.9 (M)   |   2014-08-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 27 /f, 1183 sq.ft. 758 (M)   |   2014-08-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 52 /f, 696 sq.ft. 492 (M)   |   2014-08-19 Kin Tung Rd 1 60 /f, 749 sq.ft. 486.8 (M)   |   2014-08-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 7 /f, 1126 sq.ft. 700 (M)   |   2014-08-18 Ying Hei Rd 9 /f 815.8 (M)   |   2014-08-18 Mei Tung St 2 42 /f, 1154 sq.ft. 750 (M)   |   2014-08-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 31 /f, 1124 sq.ft. 728 (M)
 
More>> CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1025 ft2 / SA 757 ft2 - Sale6.480Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 646 ft2 / SA 470 ft2 - Sale4.350Million

COASTAL SKYLINE PH 04 - GFA 1015 ft2 / SA 811 ft2 - Sale10.000Million

CARIBBEAN COAST PH 04 - GFA 749 ft2 / SA 563 ft2 - Sale4.600Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 696 ft2 / SA 485 ft2 - Sale4.500Million

CARIBBEAN COAST PH 02 - GFA 1201 ft2 / SA 898 ft2 - Sale6.700Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1062 ft2 / SA 772 ft2 - Sale6.400Million

TUNG CHUNG CRESCENT BLK 02 - GFA 1090 ft2 / SA 803 ft2 - Sale6.900Million

COASTAL SKYLINE PH 03 - GFA 1796 ft2 / SA 1347 ft2 - Sale0.000Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1223 ft2 / SA 912 ft2 - Sale7.980Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 736 ft2 / SA 561 ft2 - Sale4.850Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 657 ft2 / SA 495 ft2 - Sale4.500Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 1080 ft2 / SA 809 ft2 - Sale6.300Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 976 ft2 / SA 718 ft2 - Sale5.980Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1220 ft2 / SA 928 ft2 - Sale7.680Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1013 ft2 / SA 748 ft2 - Sale5.980Million

CARIBBEAN COAST PH 02 - GFA 728 ft2 / SA 543 ft2 - Sale4.580Million

CARIBBEAN COAST PH 04 - GFA 1220 ft2 / SA 912 ft2 - Sale7.800Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1725 ft2 / SA 1281 ft2 - Sale13.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - - Sale4.980Million

CARIBBEAN COAST PH 01
Ref. C000735
Gross Area 1080 ft2
Saleable Area 809 ft2
Rent/Month 17800
Sale 6.300 Million
CARIBBEAN COAST PH 04 TWR 16
Ref. C005036
Gross Area 749 ft2
Saleable Area 563 ft2
Rent/Month 14500
Sale 0.000 Million
 
COASTAL SKYLINE
GFA 1758 ft2 / SA 1376 ft2
Rent HK$ 48000 /Month
Sale 2500 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1220 ft2 / SA 912 ft2
Rent HK$ 25000 /Month
Sale 780 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1663 ft2 / SA 1318 ft2
Rent HK$ 45000 /Month
Sale 1800 Million
COASTAL SKYLINE #...
GFA 1663 ft2 / SA 1318 ft2
Rent HK$ 42000 /Month
Sale 0 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 716 ft2 / SA 518 ft2
Rent HK$ 13300 /Month
Sale 460 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 2312 ft2 / SA 1717 ft2
Rent HK$ 68000 /Month
Sale 2680 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 749 ft2 / SA 563 ft2
Rent HK$ 14500 /Month
Sale 460 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 696 ft2 / SA 694 ft2
Rent HK$ 14200 /Month
Sale 450 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 735 ft2 / SA 552 ft2
Rent HK$ 13800 /Month
Sale 0 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1000 ft2 / SA 777 ft2
Rent HK$ 22000 /Month
Sale 710 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1183 ft2 / SA 883 ft2
Rent HK$ 23000 /Month
Sale 798 Million
CARIBBEAN COAST*N...
GFA 864 ft2 / SA 634 ft2
Rent HK$ 15500 /Month
Sale 500 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 550 ft2 / SA 388 ft2
Rent HK$ 11800 /Month
Sale 398 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 981 ft2 / SA 750 ft2
Rent HK$ 22500 /Month
Sale 770 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1055 ft2 / SA 781 ft2
Rent HK$ 18000 /Month
Sale 635 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 3200 ft2 / SA 2548 ft2
Rent HK$ 58800 /Month
Sale 2400 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 3200 ft2 / SA 2355 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 2480 Million
TUNG CHUNG CRESCE...
GFA 757 ft2 / SA 527 ft2
Rent HK$ 14800 /Month
Sale 510 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 735 ft2 / SA 548 ft2
Rent HK$ 13200 /Month
Sale 412 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1201 ft2 / SA 898 ft2
Rent HK$ 21000 /Month
Sale 670 Million
東涌物業2012年半年聚餐
為表揚各精英同事在2014年上半年傑出表現,公司在鯉魚門設宴聚餐,鼓勵及慰勞各精英同事!同事們興高采烈地歡度愉快的一晚!!
東涌擴展市鎮人口增至26萬
東涌新市鎮擴展研究昨日展開第三階段公眾參與,當局建議東涌東填海一百二十公頃作綜合發展。除了興建房屋,還有寫字樓及酒店等,創造就業機會;東涌西則放棄填海十四公頃的構思,只作低密度發展。當擴展工程完成...
2014-08-03 HK$ 5.200 Million
Room: D,Floor: 中 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 01 TWR 02
2014-08-02 HK$ 7.100 Million
Room: G,Floor: 中 ,Tung Chung SEAVIEW CRESCENT BLK 02
2014-08-02 HK$ 5.050 Million
Room: F,Floor: 低 ,Tung Chung TUNG CHUNG CRESCENT BLK 08
2014-06-24 HK$ 4.280 Million
Room: F,Floor: 極高 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 01 TWR 03
2014-06-23 HK$ 5.780 Million
Room: B,Floor: 中 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 04 TWR 15
2014-08-15HK$ 6.120 M
UNIT A, FLOOR 17, 1028 sq.ft
2014-08-15HK$ 5.050 M
UNIT H, FLOOR 8, 773 sq.ft
2014-08-15HK$ 5.880 M
UNIT B, FLOOR 22, 1013 sq.ft
2014-08-14HK$ 5.180 M
UNIT D, FLOOR 52, 884 sq.ft
2014-08-14HK$ 11.018 M
UNIT A, FLOOR 21
 
New Transaction: 2014-08-21 Ying Hei Rd 7 /f 836.9 (M)   |   2014-08-21 Kin Tung Rd 1 58 /f, 735 sq.ft. 440 (M)   |   2014-08-21 Kin Tung Rd 1 58 /f, 1000 sq.ft. 599 (M)   |   2014-08-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 27 /f, 1183 sq.ft. 758 (M)   |   2014-08-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 52 /f, 696 sq.ft. 492 (M)   |   2014-08-19 Kin Tung Rd 1 60 /f, 749 sq.ft. 486.8 (M)   |   2014-08-18 Mei Tung St 2 42 /f, 1154 sq.ft. 750 (M)   |   2014-08-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 31 /f, 1124 sq.ft. 728 (M)   |   2014-08-18 Ying Hei Rd 9 /f 815.8 (M)   |   2014-08-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 7 /f, 1126 sq.ft. 700 (M)
Powered by Property.hk No. of Visitors: 604318 No.of Page Hit: 1757280

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.