District:
Sale:
 
New Transaction: 2015-11-26 Ying Hong St 6 29 /f 672.7 (M)   |   2015-11-24 Tung Chung Waterfront Rd 12 48 /f, 1222 sq.ft. 66.7 (M)   |   2015-11-19 Ying Hong St 6 1 /f 857.8 (M)   |   2015-11-19 Kin Tung Rd 1 27 /f, 729 sq.ft. 515 (M)   |   2015-11-19 Ying Hong St 6 25 /f 663.4 (M)   |   2015-11-19 Ying Hong St 6 26 /f 665.7 (M)   |   2015-11-18 Ying Hong St 6 30 /f 722.8 (M)   |   2015-11-18 Mei Tung St 2 42 /f, 756 sq.ft. 592 (M)   |   2015-11-18 Ying Hong St 6 20 /f 729.2 (M)   |   2015-11-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 46 /f, 1124 sq.ft. 900 (M)
 
More>> COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 949 ft2 / SA 694 ft2 - Sale7.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 749 ft2 / SA 563 ft2 - Sale5.300Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1042 ft2 / SA 781 ft2 - Sale6.900Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 807 ft2 / SA 592 ft2 - Sale5.800Million

COASTAL SKYLINE PH 04 - GFA 685 ft2 / SA 547 ft2 - Sale6.800Million

CARIBBEAN COAST PH 02 - GFA 1192 ft2 / SA 897 ft2 - Sale9.000Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 957 ft2 / SA 710 ft2 - Sale0.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 735 ft2 / SA 546 ft2 - Sale5.000Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 736 ft2 / SA 561 ft2 - Sale0.000Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 725 ft2 / SA 531 ft2 - Sale5.980Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1090 ft2 / SA 813 ft2 - Sale7.500Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 775 ft2 / SA 592 ft2 - Sale6.000Million

CARIBBEAN COAST PH 02 - GFA 1201 ft2 / SA 900 ft2 - Sale0.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 749 ft2 / SA 563 ft2 - Sale5.200Million

SEAVIEW CRESCENT BLK 05 - GFA 1791 ft2 / SA 1364 ft2 - Sale21.000Million

CARIBBEAN COAST - GFA 1013 ft2 / SA 748 ft2 - Sale6.800Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 984 ft2 / SA 734 ft2 - Sale0.000Million

COASTAL SKYLINE PH 04 BLK 03 - GFA 738 ft2 / SA 590 ft2 - Sale6.500Million

CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 12 - GFA 1220 ft2 / SA 914 ft2 - Sale7.500Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1062 ft2 / SA 722 ft2 - Sale7.500Million

COASTAL SKYLINE PH 01
Ref. C018303
Gross Area 949 ft2
Saleable Area 694 ft2
Rent/Month 0
Sale 7.000 Million
CARIBBEAN COAST PH 03
Ref. C002835
Gross Area 749 ft2
Saleable Area 563 ft2
Rent/Month 0
Sale 5.300 Million
 
  more>>
COASTAL SKYLINE P...
Rent HK$ 0 /Month
Sale 860 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 749 ft2 / SA 563 ft2
Rent HK$ 16000 /Month
Sale 520 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1000 ft2 / SA 737 ft2
Rent HK$ 19500 /Month
Sale 668 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 976 ft2 / SA 718 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 650 Million
CARIBBEAN COAST P...
Rent HK$ 0 /Month
Sale 775 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 957 ft2 / SA 710 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 610 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 884 ft2 / SA 645 ft2
Rent HK$ 17800 /Month
Sale 0 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 736 ft2 / SA 561 ft2
Rent HK$ 17800 /Month
Sale 0 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 735 ft2 / SA 539 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 590 Million
CARIBBEAN COAST
GFA 976 ft2 / SA 718 ft2
Rent HK$ 16000 /Month
Sale 650 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 735 ft2 / SA 546 ft2
Rent HK$ 15000 /Month
Sale 500 Million
TUNG CHUNG CRESCENT
GFA 725 ft2 / SA 531 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 598 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1201 ft2 / SA 900 ft2
Rent HK$ 27000 /Month
Sale 0 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1013 ft2 / SA 749 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 660 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1042 ft2 / SA 781 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 690 Million
SEAVIEW CRESCENT
GFA 696 ft2 / SA 520 ft2
Rent HK$ 14500 /Month
Sale 550 Million
CARIBBEAN COAST
GFA 735 ft2 / SA 544 ft2
Rent HK$ 15000 /Month
Sale 528 Million
SHEK MUN KAP
GFA 2100 ft2 / SA 2100 ft2
Rent HK$ 40000 /Month
Sale 0 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1192 ft2 / SA 891 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 740 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 957 ft2 / SA 710 ft2
Rent HK$ 15800 /Month
Sale 0 Million
more>>
屯門建路駁赤鱲角2018落成
(綜合報道)(星島日報報道)特首梁振英昨承認,現時單靠一條陸路接駁往來市區及大嶼山、機場並「不完全保險」,政府幾年前已經開始規劃和建造長達九點一公里的屯門至赤鱲角連接路,採隧道方式,工程預計二○一八年落...
陳 茂 波 預 視 大 嶼 山 「 通 往 世 界 門 戶 」
(星島日報報道)港府規劃目光西移至大嶼山,長遠計畫打造成「宜居、宜業、宜樂」的新區域。發展局局長陳茂波昨出席由星島新聞集團舉辦的「大嶼山論壇」時表示,大嶼山發展諮詢委員會工作報告將於年底提交,東涌新...
2015-11-20 HK$ 5.150 Million
Room: F,Floor: 中 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 11
2015-11-20 HK$ 7.650 Million
Room: A,Floor: 中 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 12
2015-11-20 HK$ 9.300 Million
Room: C,Floor: 中高 ,Tung Chung COASTAL SKYLINE PH 01 BLK 02
2015-11-20 HK$ 6.250 Million
Room: D,Floor: 低 ,Tung Chung COASTAL SKYLINE PH 01 BLK 01
2015-11-20 HK$ 5.910 Million
Room: H,Floor: 中 ,Tung Chung COASTAL SKYLINE PH 01 BLK 02
2015-11-17HK$ 7.600 M
UNIT H, FLOOR 52, 1228 sq.ft
2015-11-17HK$ 6.727 M
UNIT 7, FLOOR 28
2015-11-17HK$ 7.267 M
UNIT 2, FLOOR 18
2015-11-17HK$ 0.667 M
UNIT C, FLOOR 48, 1222 sq.ft
2015-11-17HK$ 0.667 M
UNIT C, FLOOR 48, 1222 sq.ft
 
New Transaction: 2015-11-26 Ying Hong St 6 29 /f 672.7 (M)   |   2015-11-24 Tung Chung Waterfront Rd 12 48 /f, 1222 sq.ft. 66.7 (M)   |   2015-11-19 Ying Hong St 6 1 /f 857.8 (M)   |   2015-11-19 Ying Hong St 6 26 /f 665.7 (M)   |   2015-11-19 Ying Hong St 6 25 /f 663.4 (M)   |   2015-11-19 Kin Tung Rd 1 27 /f, 729 sq.ft. 515 (M)   |   2015-11-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 46 /f, 1124 sq.ft. 900 (M)   |   2015-11-18 Mei Tung St 2 42 /f, 756 sq.ft. 592 (M)   |   2015-11-18 Ying Hong St 6 20 /f 729.2 (M)   |   2015-11-18 Ying Hong St 6 30 /f 722.8 (M)
Powered by Property.hk No. of Visitors: 918275 No.of Page Hit: 2664101

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.