District:
Sale:
 
New Transaction: 2014-08-19 Kin Tung Rd 1 60 /f, 749 sq.ft. 486.8 (M)   |   2014-08-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 52 /f, 696 sq.ft. 492 (M)   |   2014-08-18 Ying Hei Rd 9 /f 815.8 (M)   |   2014-08-18 Mei Tung St 2 42 /f, 1154 sq.ft. 750 (M)   |   2014-08-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 31 /f, 1124 sq.ft. 728 (M)   |   2014-08-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 7 /f, 1126 sq.ft. 700 (M)   |   2014-08-15 Tung Chung Waterfront Rd 8 8 /f, 773 sq.ft. 505 (M)   |   2014-08-15 Tung Chung Waterfront Rd 12 17 /f, 1028 sq.ft. 612 (M)   |   2014-08-15 Kin Tung Rd 1 22 /f, 1013 sq.ft. 588 (M)   |   2014-08-14 Kin Tung Rd 1 49 /f, 749 sq.ft. 200 (M)
 
More>> - - Sale0.000Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 646 ft2 / SA 470 ft2 - Sale4.350Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1646 ft2 / SA 1304 ft2 - Sale23.000Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 1295 ft2 / SA 987 ft2 - Sale7.550Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 1080 ft2 / SA 809 ft2 - Sale6.300Million

COASTAL SKYLINE PH 04 - GFA 981 ft2 / SA 750 ft2 - Sale7.700Million

CARIBBEAN COAST PH 04 - GFA 749 ft2 / SA 563 ft2 - Sale4.550Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 716 ft2 / SA 518 ft2 - Sale4.600Million

CARIBBEAN COAST PH 06 - GFA -- / SA -- - Sale0.550Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1220 ft2 / SA 915 ft2 - Sale7.700Million

COASTAL SKYLINE PH 03 - GFA 1796 ft2 / SA 1347 ft2 - Sale0.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 749 ft2 / SA 565 ft2 - Sale4.750Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1025 ft2 / SA 757 ft2 - Sale6.400Million

TUNG CHUNG CRESCENT BLK 05 - GFA 1586 ft2 / SA 1241 ft2 - Sale13.500Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1090 ft2 / SA 803 ft2 - Sale6.880Million

COASTAL SKYLINE PH 02 LA BLEU - GFA 2312 ft2 / SA 1717 ft2 - Sale26.800Million

COASTAL SKYLINE #DEPLEX# - GFA 1663 ft2 / SA 1318 ft2 - Sale0.000Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1223 ft2 / SA 912 ft2 - Sale8.250Million

CARIBBEAN COAST PH 04 - GFA 1025 ft2 / SA 756 ft2 - Sale6.280Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 645 ft2 / SA 490 ft2 - Sale4.480Million

CARIBBEAN COAST PH 01
Ref. C000735
Gross Area 1080 ft2
Saleable Area 809 ft2
Rent/Month 18000
Sale 6.300 Million
CARIBBEAN COAST PH 01
Ref. C000752
Gross Area 1295 ft2
Saleable Area 987 ft2
Rent/Month 22000
Sale 7.550 Million
 
CARIBBEAN COAST P...
GFA 749 ft2 / SA 565 ft2
Rent HK$ 14000 /Month
Sale 475 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1015 ft2 / SA 771 ft2
Rent HK$ 18500 /Month
Sale 598 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 550 ft2 / SA 388 ft2
Rent HK$ 11800 /Month
Sale 0 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1025 ft2 / SA 756 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 628 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1013 ft2 / SA 749 ft2
Rent HK$ 17300 /Month
Sale 650 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 749 ft2 / SA 563 ft2
Rent HK$ 13500 /Month
Sale 428 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 3200 ft2 / SA 2355 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 2480 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 884 ft2 / SA 645 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 510 Million
KIN TUNG RD 1
Rent HK$ 0 /Month
Sale 0 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 646 ft2 / SA 470 ft2
Rent HK$ 13500 /Month
Sale 435 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 716 ft2 / SA 518 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 450 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 690 ft2 / SA 520 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 425 Million
COASTAL SKYLINE
GFA 1758 ft2 / SA 1376 ft2
Rent HK$ 50000 /Month
Sale 2600 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1013 ft2 / SA 748 ft2
Rent HK$ 17000 /Month
Sale 598 Million
SEAVIEW CRESCENT
GFA 1126 ft2 / SA 897 ft2
Rent HK$ 20000 /Month
Sale 720 Million
KIN TUNG RD 1
Rent HK$ 0 /Month
Sale 0 Million
COASTAL SKYLINE
GFA 1006 ft2 / SA 777 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 780 Million
TUNG CHUNG CRESCE...
GFA 756 ft2 / SA 527 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 490 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 736 ft2 / SA 561 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 485 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1015 ft2 / SA 811 ft2
Rent HK$ 28000 /Month
Sale 1000 Million
東涌物業2012年半年聚餐
為表揚各精英同事在2014年上半年傑出表現,公司在鯉魚門設宴聚餐,鼓勵及慰勞各精英同事!同事們興高采烈地歡度愉快的一晚!!
東涌擴展市鎮人口增至26萬
東涌新市鎮擴展研究昨日展開第三階段公眾參與,當局建議東涌東填海一百二十公頃作綜合發展。除了興建房屋,還有寫字樓及酒店等,創造就業機會;東涌西則放棄填海十四公頃的構思,只作低密度發展。當擴展工程完成...
2014-08-03 HK$ 5.200 Million
Room: D,Floor: 中 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 01 TWR 02
2014-08-02 HK$ 7.100 Million
Room: G,Floor: 中 ,Tung Chung SEAVIEW CRESCENT BLK 02
2014-08-02 HK$ 5.050 Million
Room: F,Floor: 低 ,Tung Chung TUNG CHUNG CRESCENT BLK 08
2014-06-24 HK$ 4.280 Million
Room: F,Floor: 極高 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 01 TWR 03
2014-06-23 HK$ 5.780 Million
Room: B,Floor: 中 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 04 TWR 15
2014-08-14HK$ 7.250 M
UNIT G, FLOOR 35, 1102 sq.ft
2014-08-14HK$ 5.180 M
UNIT D, FLOOR 52, 884 sq.ft
2014-08-14HK$ 11.018 M
UNIT A, FLOOR 21
2014-08-14HK$ 8.158 M
UNIT B, FLOOR 37
2014-08-14HK$ 4.450 M
UNIT H, FLOOR 27, 645 sq.ft
 
New Transaction: 2014-08-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 52 /f, 696 sq.ft. 492 (M)   |   2014-08-19 Kin Tung Rd 1 60 /f, 749 sq.ft. 486.8 (M)   |   2014-08-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 31 /f, 1124 sq.ft. 728 (M)   |   2014-08-18 Tung Chung Waterfront Rd 8 7 /f, 1126 sq.ft. 700 (M)   |   2014-08-18 Mei Tung St 2 42 /f, 1154 sq.ft. 750 (M)   |   2014-08-18 Ying Hei Rd 9 /f 815.8 (M)   |   2014-08-15 Kin Tung Rd 1 22 /f, 1013 sq.ft. 588 (M)   |   2014-08-15 Tung Chung Waterfront Rd 8 8 /f, 773 sq.ft. 505 (M)   |   2014-08-15 Tung Chung Waterfront Rd 12 17 /f, 1028 sq.ft. 612 (M)   |   2014-08-14 Tung Chung Waterfront Rd 12 27 /f, 645 sq.ft. 445 (M)
Powered by Property.hk No. of Visitors: 602507 No.of Page Hit: 1752578

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.