District:
Sale:
 
New Transaction: 2015-06-29 Ying Hong St 1 30 /f 1044.7 (M)   |   2015-06-29 Mei Tung St 2 23 /f, 1062 sq.ft. 758 (M)   |   2015-06-29 Tung Chung Waterfront Rd 12 27 /f, 648 sq.ft. 470 (M)   |   2015-06-29 Kin Tung Rd 1 45 /f, 1228 sq.ft. 800 (M)   |   2015-06-29 Ying Hong St 1 33 /f 1078.7 (M)   |   2015-06-29 Tung Chung Waterfront Rd 12 38 /f, 1222 sq.ft. 834.8 (M)   |   2015-06-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 48 /f, 648 sq.ft. 548 (M)   |   2015-06-26 Kin Tung Rd 1 18 /f, 884 sq.ft. 520 (M)   |   2015-06-26 Kin Tung Rd 1 23 /f, 749 sq.ft. 530 (M)   |   2015-06-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 29 /f, 595 sq.ft. 503.8 (M)
 
More>> TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1489 ft2 / SA 1159 ft2 - Sale15.000Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1609 ft2 / SA 1235 ft2 - Sale16.000Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1646 ft2 / SA 1259 ft2 - Sale15.880Million

SEAVIEW CRESCENT - GFA 766 ft2 / SA 561 ft2 - Sale6.000Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1578 ft2 / SA 1232 ft2 - Sale12.500Million

COASTAL SKYLINE PH 03 - GFA 1173 ft2 / SA 879 ft2 - Sale0.000Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1042 ft2 / SA 781 ft2 - Sale7.500Million

CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 09 - GFA 884 ft2 / SA 652 ft2 - Sale6.500Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 1258 ft2 / SA 956 ft2 - Sale7.380Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1062 ft2 / SA 722 ft2 - Sale7.500Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 749 ft2 / SA 565 ft2 - Sale0.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 735 ft2 / SA 544 ft2 - Sale5.250Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 550 ft2 / SA 388 ft2 - Sale4.600Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 715 ft2 / SA 521 ft2 - Sale5.800Million

SEAVIEW CRESCENT - GFA 766 ft2 / SA 572 ft2 - Sale6.680Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1222 ft2 / SA 911 ft2 - Sale8.980Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 949 ft2 / SA 694 ft2 - Sale6.800Million

CARIBBEAN COAST PH 05 HSE - GFA 3200 ft2 / SA 2355 ft2 - Sale23.000Million

CARIBBEAN COAST PH 05 HSE - GFA 3197 ft2 / SA 2355 ft2 - Sale23.000Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 957 ft2 / SA 710 ft2 - Sale6.200Million

TUNG CHUNG CRESCENT
Ref. C012327
Gross Area 1578 ft2
Saleable Area 1232 ft2
Rent/Month 0
Sale 12.500 Million
TUNG CHUNG CRESCENT
Ref. C011995
Gross Area 1646 ft2
Saleable Area 1259 ft2
Rent/Month 0
Sale 15.880 Million
 
COASTAL SKYLINE P...
GFA 645 ft2 / SA 490 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 520 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1258 ft2 / SA 956 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 738 Million
COASTAL SKYLINE P...
Rent HK$ 13500 /Month
Sale 45000 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1220 ft2 / SA 912 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 798 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 2233 ft2 / SA 1660 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 1350 Million
SEAVIEW CRESCENT
GFA 1119 ft2 / SA 850 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 930 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 976 ft2 / SA 718 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 638 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 976 ft2 / SA 718 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 648 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1173 ft2 / SA 879 ft2
Rent HK$ 25000 /Month
Sale 0 Million
TUNG CHUNG CRESCENT
GFA 715 ft2 / SA 521 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 580 Million
SEAVIEW CRESCENT
GFA 1124 ft2 / SA 853 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 860 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1000 ft2 / SA 777 ft2
Rent HK$ 22000 /Month
Sale 750 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1220 ft2 / SA 914 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 820 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 981 ft2 / SA 750 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 858 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1025 ft2 / SA 757 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 668 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 550 ft2 / SA 388 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 468 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 735 ft2 / SA 544 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 535 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1042 ft2 / SA 781 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 750 Million
SEAVIEW CRESCENT
GFA 765 ft2 / SA 558 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 618 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1228 ft2 / SA 930 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 770 Million
映 灣 每 呎 萬 元 沽 威 明 華 寶 錄 雙 破 頂
映 灣 每 呎 萬 元 沽 威 明 華 寶 錄 雙 破 頂
市 場 交 投 熾 熱 , 二 手 屋 苑 紛 錄 新 高 成 交 。
  (星島日報報道)市場交投氣氛熾熱,多個二手屋苑紛錄新高成交,市場消息指,新錄東涌映灣園呎價破頂...
投資者707萬掃東堤8個車位
細碼物業一向受投資者追捧,例如有投資者以707萬元掃入東涌東堤灣畔8個車位,平均每個逾88萬元,現市值租金約2,300至2,500元之間,租金回報約3.3厘。

據悉,該批車位,全部位於南面停車場地下,由同一個投資者...
2015-06-27 HK$ 8.050 Million
Room: A,Floor: 高 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 12
2015-06-27 HK$ 5.160 Million
Room: H,Floor: 低 ,Tung Chung COASTAL SKYLINE PH 01 BLK 06
2015-06-26 HK$ 8.333 Million
Room: B,Floor: 中高 ,Tung Chung SEAVIEW CRESCENT BLK 02
2015-06-26 HK$ 7.750 Million
Room: B,Floor: 中高 ,Tung Chung TUNG CHUNG CRESCENT BLK 07
2015-06-22 HK$ 5.500 Million
Room: F,Floor: 高 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 10
2015-06-26HK$ 5.038 M
UNIT G, FLOOR 29, 595 sq.ft
2015-06-25HK$ 4.000 M
FLOOR 2, 700 sq.ft
2015-06-25HK$ 5.860 M
UNIT D, FLOOR 45, 864 sq.ft
2015-06-25HK$ 8.150 M
UNIT B, FLOOR 31, 1222 sq.ft
2015-06-25HK$ 6.000 M
UNIT H, FLOOR 19, 745 sq.ft
 
New Transaction: 2015-06-29 Ying Hong St 1 30 /f 1044.7 (M)   |   2015-06-29 Mei Tung St 2 23 /f, 1062 sq.ft. 758 (M)   |   2015-06-29 Tung Chung Waterfront Rd 12 27 /f, 648 sq.ft. 470 (M)   |   2015-06-29 Kin Tung Rd 1 45 /f, 1228 sq.ft. 800 (M)   |   2015-06-29 Tung Chung Waterfront Rd 12 38 /f, 1222 sq.ft. 834.8 (M)   |   2015-06-29 Ying Hong St 1 33 /f 1078.7 (M)   |   2015-06-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 29 /f, 595 sq.ft. 503.8 (M)   |   2015-06-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 48 /f, 648 sq.ft. 548 (M)   |   2015-06-26 Kin Tung Rd 1 18 /f, 884 sq.ft. 520 (M)   |   2015-06-26 Kin Tung Rd 1 23 /f, 749 sq.ft. 530 (M)
Powered by Property.hk No. of Visitors: 825262 No.of Page Hit: 2324560

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.